Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Όργανα Διοίκησης


Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι:

  • η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΕΚΠΑ
  • η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ
  • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής», η οποία αποφασίζει για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την οικονομική διαχείριση, την επιβολή τελών παρακολούθησης και για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διοίκησης και λειτουργίας του προγράμματος
  • η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ), η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της ΕΔΕ και γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, τη διοίκηση και την οργάνωση της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής»
Powered by dclick.gr