Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Κατευθύνσεις


Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα επιλογής των εξής τεσσάρων κατευθύνσεων, η φοίτητη των οποίων διαρκεί τρία ή τέσσερα εξάμηνα, όπου τα πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων και στο τελευταίο παρακολουθούνται μαθήματα και εκπονείται διπλωματική εργασία.

  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική,
  • Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη,
  • Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων,
  • Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου,

 

Η «Δημόσια Ελεγκτική» αποτελεί την πέμπτη κατεύθυνση του ΠΜΣ, η οποία λειτουργεί αυτόνομα και σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης.

 

Η «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» αποτελεί την έκτη κατεύθυνση του ΠΜΣ, η οποία λειτουργεί αυτόνομα και σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα όπου παρακολουθούνται μαθήματα.

Powered by dclick.gr