Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών


Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα, περιλαμβάνει δέκα μαθήματα και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Τα δέκα μαθήματα κατανέμονται μεταξύ έξι μαθημάτων κορμού και τεσσάρων μαθημάτων κατεύθυνσης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε φοιτητής-τρια παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα κορμού, το δεύτερο εξάμηνο δύο μαθήματα κορμού και δύο κατεύθυνσης. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη παρακολούθηση δύο μαθημάτων και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Προαιρετική είναι η παρακολούθηση δύο επιπλέον μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η απαιτούμενη βιβλιογραφία μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Κάθε μάθημα κορμού ή κατεύθυνσης αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες. Για την απονομή του τίτλου απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες.

Powered by dclick.gr