Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Μαθήματα


Α΄ Εξάμηνο

Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και παρέχεται το απαραίτητο υπόβαθρο σε μικροοικονομική, μακροοικονομική και ποσοτικές μεθόδους. Σε όλα τα μαθήματα αναδεικνύεται η εφαρμοσμένη κατεύθυνση του προγράμματος, με την ενσωμάτωση παραδειγμάτων και μελέτης περιπτώσεων. Τα μαθήματα "κορμού" του Α΄ εξαμήνου είναι:

  • Εφαρμοσμένη Στατιστική - Οικονομετρία
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι
  • Μικροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική
  • Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική

 

Β΄ Εξάμηνο

Επιλέγονται δύο μαθήματα κορμού από τα εξής τρία:

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Χρηματοοικονομικές Αγορές
  • Οικονομική Πολιτική

Επίσης επιλέγονται δύο μαθήματα κατεύθυνσης.

 

Γ΄ Εξάμηνο

Επιλέγονται δύο μαθήματα κατεύθυνσης. Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται με την παράδοση και παρουσίαση της γραπτής διπλωματικής εργασίας.

 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ ή Γ΄ εξαμήνου παρέχονται υποστηρικτικά μαθήματα, που στοχεύουν στην πρακτική εκμάθηση ή  την εφαρμογή ειδικότερων θεμάτων.

Ενδεικτικός κατάλογος μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης
Powered by dclick.gr