Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Δίδακτρα - Υποτροφίες


Tο ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 5.400€ και καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Δίδεται υποτροφία επίδοσης στον πρώτο βαθμολογικά μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια που ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών.

Powered by dclick.gr