Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών


Το Πρόγραμμα ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου, είναι διετούς φοίτησης και πλήρους παρακολούθησης. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της κατεύθυνσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν.3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και με το ΠΔ 226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», όπως αυτό ισχύει. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες κατανεμημένες ανά εξάμηνο φοίτησης ως ακολούθως:

 

Α΄ Εξάμηνο
Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και παρέχεται το απαραίτητο υπόβαθρο στη Μικροοικονομική Ανάλυση. Επίσης, διδάσκονται χρηματοοικονομικά μαθηματικά και τα αναλυτικά εργαλεία ποσοτικών και οικονομετρικών μεθόδων. Τέλος, αναπτύσσονται θέματα γενικής λογιστικής και λογιστικής εταιριών, καθώς και ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου και κλαδικών σχεδίων. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά    
 • Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Γενική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών
 • Λογιστική Τυποποίηση

 

Β΄ Εξάμηνο
Στο δεύτερο εξάμηνο παρέχεται το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και των αγορών, και μακροοικονομικής ανάλυσης και διεθνούς οικονομικής. Τα υπόλοιπα μαθήματα αυτού του εξαμήνου προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση στην ελεγκτική, στη λογιστική τυποποίηση, στην λογιστική και στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
 • Ελεγκτική
 • Λογιστική Τυποποίηση (συνέχεια)
 • Φορολογική Νομοθεσία
 • Δίκαιο των Εταιρειών, Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική

 

Γ΄ Εξάμηνο

Στο εξάμηνο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά θέματα λογιστικής, διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης και δικαίου. Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο είναι: 

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 • Λογιστικές Εφαρμογές στη Πληροφορική
 • Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις (συνέχεια)
 • Λογιστική Τυποποίηση (συνέχεια)
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών (συνέχεια)
 • Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση

 

Δ΄ Εξάμηνο

Ο κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την ελεγκτική δημοσίου τομέα, τη  φορολογικής νομοθεσίας και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 
Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο είναι:

 • Φορολογική Νομοθεσία (συνέχεια)
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής (συνέχεια)
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
 • Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα

 

Αναλυτικός Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων ανά Εξάμηνο Φοίτησης
Powered by dclick.gr