Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Δίδακτρα - Υποτροφίες


Το ύψος των διδάκτρων από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 ανέρχεται σε 8.200,00€.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Ομοίως, για τους κατόχους τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, το ύψος των διδάκτρων έχει αναπροσαρμοστεί σε 3.300,00€  από το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.

Δίδεται υποτροφία επίδοσης στους τρεις πρώτους βαθμολογικά μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών, υπό μορφή επιστροφής διδάκτρων ενός εξαμήνου.

Επιπροσθέτως, δίδεται υποτροφία, στον πρώτο βαθμολογικά μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια του πρώτου έτους, ύψους 5.000€, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πρωτοψάλτη Νικόλαου, Διευθυντή Σπουδών του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ..

Powered by dclick.gr