Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Συνεργασίες


Το ΠΜΣ συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη λειτουργία των κατευθύνσεων Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη, Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) από το 2005 για τη λειτουργία της κατεύθυνσης Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική και από το 2015 για τη λειτουργία της κατεύθυνσης Δημόσια Ελεγκτική.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται από το 2010 με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρέχοντας υποστηριστικό υλικό για τη διδασκαλία μαθημάτων του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής.

Powered by dclick.gr