Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας

 

 

Για την κατεύθυνση
«Δημόσια Ελεγκτική»

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Για τις κατευθύνσεις
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
«Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη»

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017


 
  

Για την κατεύθυνση
«Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου»

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

 

Για την κατεύθυνση
«Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά
Συστήματα Επιχειρήσεων»

Υποβολή αιτήσεων έως Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017


 
  

Για την κατεύθυνση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει

 
 
Powered by dclick.gr