Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για την κατεύθυνση του ΠΜΣ
«Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»
με τίτλο

«Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Στοιχεία υποψηφίου


 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας

email

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα πατρός

Όνομα μητρός

Υπηκοότητα

Ιθαγένεια

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Οικογενειακή κατάσταση

 
Διεύθυνση κατοικίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Διεύθυνση εργασίας

Τηλέφωνο κατοικίας

Κινητό τηλέφωνο

Τηλέφωνο εργασίας

FAX

Πανεπιστημιακές σπουδές


 

Πρώτο πτυχίο

 

Πανεπιστήμιο (Να συμπεριλάβετε πόλη και χώρα)

Σχολή - Τμήμα

Τίτλος σπουδών
(BA, BSc, MA, MSc, PhD)
Έτος απόκτησης

Βαθμός
(πχ 9,52)

 

Δεύτερο πτυχίο (Αν υπάρχει)

 

Πανεπιστήμιο (Να συμπεριλάβετε πόλη και χώρα)

Σχολή - Τμήμα

Τίτλος σπουδών
(BA, BSc, MA, MSc, PhD)
Έτος απόκτησηςΒαθμός
(πχ 9,52)

 

Τρίτο πτυχίο (Αν υπάρχει)

 

Πανεπιστήμιο (Να συμπεριλάβετε πόλη και χώρα)

Σχολή - Τμήμα

Τίτλος σπουδών
(BA, BSc, MA, MSc, PhD)
Έτος απόκτησηςΒαθμός
(πχ 9,52)

Γλωσσικές γνώσεις


 

ΓλώσσαΠιστοποιητικό γνώσης και βαθμόςΈτος απόκτησης

 

GMAT
Βαθμός
Έτος απόκτησης

 

GRE
Βαθμός
Έτος απόκτησης

Εργασιακή εμπειρία


 

Περίοδος

Οργανισμός

Θέση ευθύνης (Σύντομη περιγραφή καθηκόντων)


Περίοδος

Οργανισμός

Θέση ευθύνης (Σύντομη περιγραφή καθηκόντων)


Περίοδος

Οργανισμός

Θέση ευθύνης (Σύντομη περιγραφή καθηκόντων)

Διακρίσεις - Βραβεία


 

Ίδρυμα, υπηρεσία απονομής, τίτλος και ημερομηνία διάκρισης

Πτυχιακές - Διπλωματικές εργασίες – Διατριβές


 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα, τμήμα, τίτλος εργασίας, έτος έγκρισης, βαθμός

Δραστηριότητες


 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Συμμετοχή σε έρευνες

Άλλες δραστηριότητες (Κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές κλπ)

Επιπρόσθετα


 

Σε ποιά άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα Ελλάδας και εξωτερικού έχετε κάνει αίτηση

Συμπληρώστε ό,τι άλλα στοιχεία θεωρείτε χρήσιμα για την αξιολόγησή σας

Αναφέρετε το μέσο από το οποίο ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα

Συστατικές επιστολές


 

Όνομα

Θέση - Ίδρυμα

Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου - FAX


Όνομα

Θέση - Ίδρυμα

Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου - FAX

 

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσω είναι πλήρη και αληθή.

Τέλος, γνωρίζω και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπως αυτοί αναφέρονται στον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ.


Powered by dclick.gr