Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Ανακοινώσεις


Αποτελέσματα Επιτυχόντων για την κατεύθυνση «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018


Προκήρυξη Κενών Θέσεων 2017-2018 για την κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική»


Αποτελέσματα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018


Αποτελέσματα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων για την κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018


Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2017-18 για την κατεύθυνση «Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου»


Σεμινάριο με θέμα: “Emerging Markets: for whom the bell tolls?


Νέα κατεύθυνση: Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου


Εργαστηριακό μάθημα: Βιβλιογραφικές αναφορές και αναζήτηση επιστημονικών πηγών


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» 2017-18


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» & «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» 2017-18


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Δημόσια Ελεγκτική» 2017-18


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2017-18


Προκήρυξη 45ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών ακαδ. έτους 2017-2018


Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατεύθυνση «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»


Προκήρυξη Κενών Θέσεων «Δημόσια Ελεγκτική» 2016-17


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «Δημόσια Ελεγκτική» 2016-17


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2016-17


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» 2016-17


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» & «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» 2016-17


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Δημόσια Ελεγκτική» 2016-17


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2016-17


Διάλεξη του Καθηγητή Dani Rodrik για την Ανάπτυξη – Αλλαγή τοποθεσίας εκδήλωσης


Διάλεξη του Καθηγητή Dani Rodrik για την Ανάπτυξη


Προκήρυξη κενών θέσεων «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» & «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» 2015-16


Προκήρυξη κενών θέσεων «Δημόσια Ελεγκτική» 2015-16


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «Δημόσια Ελεγκτική» 2015-16


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «ΟΔΙΠΣΕ» 2015-16


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «Χρηματοοικονομική & Τραπεζική» & «Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη» 2015-16


Αποτελέσματα Επιτυχόντων ΠΔ 226/92 «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2015-16


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2015-16


Παρουσίαση των ΜΠΣ του ΤΟΕ


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Δημόσια Ελεγκτική» 2015-16


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2015-16


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2015-16


Ημερίδα Ενημέρωσης


Επαναπροκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2014-15


Αποτελέσματα Επιτυχόντων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2014-15


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» 2014-15


Προσομοίωση Euro Summit - Αιτήσεις


Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2014-15 (Παράταση προθεσμίας υποβολής)

Powered by dclick.gr