Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Ο παρόν ιστότοπος έπαψε να λειτουργεί.

Το υλικό του καθώς και οι αιτήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

μεταφέρθηκαν στη νέα διεύθυνση:

https://www.mscfinance-uoa.gr

Powered by dclick.gr