Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Το Δ.Π.Μ.Σ.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ακαδημαϊκό Έτος 1996-97 ως διετές Πρόγραμμα φοίτησης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και την Οικονομική Πολιτική σε συνεργασία με το London School of Economics και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πρόγραμμα είχε και συνεχίζει να προσφέρει έμφαση σε εφαρμοσμένες σπουδές και να προετοιμάζει τους φοιτητές του για την εθνική και διεθνή αγορά εργασίας.

Το 2001-02 το Πρόγραμμα μετατράπηκε σε μονοετές και εμπλουτίσθηκε με την κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών».

Το 2005-06 προστέθηκε νέα ειδική κατεύθυνση με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» η οποία διδάσκεται έως σήμερα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με διετές πρόγραμμα σπουδών. Η συνεργασία με ένα επαγγελματικό φορέα υψηλού επιπέδου αποτέλεσε πρωτοτυπία στην Ελλάδα και προκαλεί έκτοτε υψηλό ενδιαφέρον για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες.

Από το 2010 το ΠΜΣ έχει εμπλουτισθεί με νέες κατευθύνσεις των οποίων το πρόγραμμα φοίτησης κατανέμεται σε τρία εξάμηνα, εκτός της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».

Σήμερα το Πρόγραμμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική,
  • Δημόσια Ελεγκτική και
  • Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.

Μέχρι σήμερα οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος αριθμούν συνολικά περίπου 600 φοιτητές και φοιτήτριες από τους οποίους 350 στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και 250 στις άλλες κατευθύνσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των διπλωματούχων του Προγράμματος σταδιοδρομούν σε ελεγκτικές εταιρίες, τράπεζες ή άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες.

Ο κανονισμός του ΔΠΜΣ εξειδικεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας που δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ο οποίος και παρέχει προς αυτόν τη σχετική εξουσιοδότηση.

Powered by dclick.gr