Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Όργανα Διοίκησης


Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι:

  • η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΕΚΠΑ
  • η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ
  • η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», η οποία αποφασίζει για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την οικονομική διαχείριση, την επιβολή τελών παρακολούθησης και για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διοίκησης και λειτουργίας του προγράμματος
  • η Συντονιστική Επιτροπή
  • ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
  • η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ), η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της ΕΔΕ και γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, τη διοίκηση και την οργάνωση των κατευθύνσεων «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και «Δημόσια Ελεγκτική»
Powered by dclick.gr