Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Εξειδίκευση


Η παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων μαθημάτων κατεύθυνσης κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο σπουδών, σε συνδυασμό με το θέμα της διπλωματικής εργασίας συνιστούν επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γνωστικού αντικειμένου, η οποία αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την ολοκλήρωση των σπουδών.

Η ΕΔΕ στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις ανάγκες των φοιτητών.

Powered by dclick.gr