Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Γενικά για το Δ.Π.Μ.Σ.


Το ΔΠΜΣ δίνει την ευκαιρία σε απόφοιτους κυρίως- αλλά όχι αποκλειστικά-οικονομικών, με την ευρεία έννοια, τμημάτων και σχολών να εντρυφήσουν στα αντικείμενα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, της ελεγκτικής-λογιστικής και της δημόσιας ελεγκτικής.

Μέσω του ΔΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική προβάλλεται η αξία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε συνδυασμό με την οικονομική πολιτική και της λογιστικής ως μέσο ελέγχου καλής λειτουργίας μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού. Η βαθιά γνώση της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής συμβάλλει στη διαφάνεια και τη σωστή διαχείριση των καταστάσεων εκεί όπου ο χρηματοοικονομικός τομέας διαπλέκεται με τους φορείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η σωστή και σε βάθος γνώση σε συνδυασμό με το ήθος και τη διαφάνεια έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Επειδή πριν από το 2007, πολλά χρηματοοικονομικά -και όχι μόνο- ιδρύματα είχαν επιλέξει την συγκάλυψη, την αδιαφάνεια και την ανευθυνότητα, οδηγήθηκαν τελικά στην κατάρρευση. Στο πιο μακρινό παρελθόν κοινωνίες με υπευθυνότητα, και αυστηρή λογιστική σε όλα τα επίπεδα αναπτύχθηκαν, ενώ όταν απομακρύνθηκαν απ’ αυτές κατέρρευσαν. Η λογιστική και η ελεγκτική έχει μεγάλη αξία για την ομαλή λειτουργία του δημοσίου τομέα. Η ευρύτερη άλλωστε κατανόηση αυτής της αξίας μας οδήγησε στην δημιουργία της εξειδίκευσης της Δημόσιας Ελεγκτικής. Το ΔΠΜΣ με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικεύσεις της Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής και της Δημόσιας Ελεγκτικής διδάσκει ήθος ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να θέτουν φραγμούς, για να αποφευχθούν καταστάσεις χρεοκοπίας που οδήγησαν ελαστικές συνειδήσεις.

 

Για τις τρεις κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να συνδυαστούν οι πρακτικές γνώσεις με παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής επιστήμης που προσφέρει τον καμβά πάνω στον οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ επιχείρησης, κυβερνητικής πολιτικής και αγορών. Η λειτουργία της οικονομίας συνδέεται με το διεθνές περιβάλλον. Ακόμη για την ολοκλήρωση των σπουδών θεωρούμε απαραίτητη εκτός από την κατανόηση του μακροοικονομικού πλαισίου και των αρχών λειτουργίας της μικροοικονομίας, τη γνώση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διενεργούνται οι συναλλαγές. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, θα πρέπει στον χρηματοοικονομικό τομέα να απασχολούνται άτομα με σφαιρική αντίληψη για την λειτουργία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Τέλος, το ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει γνώσεις, διαμορφώνει συμπεριφορές, ανοίγει ορίζοντες, δημιουργεί σχέσεις ανθρώπινες, διδάσκει επαγγελματισμό, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μίας δυναμικής, προσαρμοστικής και ορθολογικά σκεπτόμενης κοινωνίας.

Powered by dclick.gr