Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής


Δεκτοί στο ΔΠΜΣ γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του.

Για την επιλογή των υποψηφίων, το ΔΠΜΣ έχει δική του εσωτερική διαδικασία επιλογής η οποία λαμβάνει υπόψη:

  • Πτυχίο και βαθμό πτυχίου,
  • Ξένες γλώσσες,
  • Συστατικές επιστολές,
  • Προσωπική συνέντευξη,
  • Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT, GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΠΜΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.
Powered by dclick.gr