Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Ειδικεύσεις


Το ΔΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα επιλογής των εξής τριών ειδικεύσεων.

Η «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» αποτελεί την πρώτη ειδίκευση του ΔΠΜΣ, στην οποία η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα, όπου τα πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων και στο τελευταίο παρακολουθούνται μαθήματα και εκπονείται διπλωματική εργασία.

 

Η «Δημόσια Ελεγκτική» αποτελεί την δεύτερη ειδίκευση του ΔΠΜΣ, η οποία προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί 4 εξάμηνα.

 

Η «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» αποτελεί την τρίτη ειδίκευση του ΔΠΜΣ, η οποία προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). Η φοίτηση διαρκεί δύο έτη και κατανέμεται σε τέσσερα εξάμηνα όπου παρακολουθούνται μαθήματα.

Powered by dclick.gr