Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης


Η μεθοδολογία εκπαίδευσης διακρίνεται σε:

  • Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου με τη χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας
  • Δια ζώσης διδασκαλια
Powered by dclick.gr