Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Μαθήματα


Α΄ Εξάμηνο

Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και παρέχεται το απαραίτητο υπόβαθρο σε μικροοικονομική, μακροοικονομική και ποσοτικές μεθόδους. Σε όλα τα μαθήματα αναδεικνύεται η εφαρμοσμένη κατεύθυνση του προγράμματος, με την ενσωμάτωση παραδειγμάτων και μελέτης περιπτώσεων. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική - Οικονομετρία
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι
 • Μικροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική
 • Μακροοικονομική: Θεωρία και Πολιτική

 

Β΄ Εξάμηνο

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Οικονομική Πολιτική

 

Επίσης επιλέγονται δύο μαθήματα επιλογής. Ενδεικτικά, τα μαθήματα επιλογής είναι:

 • Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Μικροοικονομική της Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης
 • Αναλογιστικά Πρότυπα
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία – Χρονοσειρές για Οικονομολόγους
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική

 

Γ΄ Εξάμηνο

Επιλέγονται δύο μαθήματα επιλογής και η διπλωματική εργασία ή τέσσερα μαθήματα επιλογής. Ενδεικτικά, τα μαθήματα επιλογής είναι:

 • Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών Κεφαλαίου και Τραπεζών
 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους
 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα
 • Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς
 • Αποτίμηση Παραγώγων και Διαχείριση Κινδύνων
 • Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας

 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ ή Γ΄ εξαμήνου παρέχονται υποστηρικτικά μαθήματα, που στοχεύουν στην πρακτική εκμάθηση ή  την εφαρμογή ειδικότερων θεμάτων.

 

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κάθε μαθήματος υπάρχει στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

Powered by dclick.gr