Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Περάτωση Σπουδών
Εξειδίκευση


Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι απαραίτητο να βαθμολογηθεί ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος με βαθμό τουλάχιστον 5 και να συγκεντρώσει για το σύνολο των μαθημάτων μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5.

Στο μέσο όρο βαθμολογίας περιλαμβάνεται και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτής της ειδίκευσης συνιστά εξειδίκευση στο αντικείμενο της χρηματοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής, η οποία και αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την ολοκλήρωση των σπουδών.

Αν ο φοιτητής συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 8,5 αναγράφεται στο πτυχίο του η διάκριση “Άριστα”.

Η ΕΔΕ στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις ανάγκες των φοιτητών.

Powered by dclick.gr