Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Τέλη Φοίτησης - Υποτροφίες


Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€ και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Το ύψος και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και τους ειδικούς σκοπούς του Προγράμματος.

Powered by dclick.gr