Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Δίδακτρα - Υποτροφίες


Tο ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 6.000€ και καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Δίδονται:

  • Μία πλήρης υποτροφία υπό μορφήν απαλλαγής διδάκτρων για τη διάρκεια του ΠΜΣ σε έναν υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια με κριτήριο την αριστεία στις προπτυχιακές ή άλλες σπουδές, στη μνήμη του εξαίρετου συναδέλφου Ανδρέα Ξενάκη,
  • Υποτροφία επίδοσης στους δύο πρώτους βαθμολογικά μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες κάθε εξαμήνου, με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων του επόμενου εξαμήνου.
Powered by dclick.gr