Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Πρόγραμμα μερικής φοίτησης
(Part time)


Η κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει το κενό της έλλειψης στελεχών εξειδικευμένων στον οικονομικό και χρηματοοικονομικό έλεγχο των φορέων του δημοσίου τομέα.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους κυρίως οικονομικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικευτούν στον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο οργανισμών και άλλων φορέων του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως υπουργεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση. Το περιεχόμενο των σπουδών είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ήδη απασχολούνται ή σκοπεύουν να απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο γνώσεων.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και διαρκεί 4 εξάμηνα.

Powered by dclick.gr