Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών


Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα συνεχόμενα εξάμηνα και περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα.

Τα δώδεκα μαθήματα κατανέμονται μεταξύ ένδεκα υποχρεωτικών μαθημάτων και ενός μαθήματος επιλογής.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Για την απονομή του τίτλου απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες.

Ενδεικτικά τα μαθήματα κατανέμονται ανά εξάμηνο φοίτησης ως ακολούθως:

 

Α΄ Εξάμηνο

 • Οικονομική Πολιτική
 • Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Λογιστική: Οικονομικές Καταστάσεις και Δημόσιο Λογιστικό

 

Β΄ Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα
 • Δημόσιο / Διοικητικό Δίκαιο
 • Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα

 

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα Ι
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι
 • Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου Τομέα

 

Δ΄ Εξάμηνο

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα ΙΙ
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ΙΙ

 

Επίσης, επιλέγεται ένα μάθημα από τα ακόλουθα:

 • Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη
 • Φ.Π.Α. – Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα
 • Θέματα Φορολογίας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα

 

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κάθε μαθήματος υπάρχει στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

Powered by dclick.gr