Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Περάτωση Σπουδών
Εξειδίκευση


Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι απαραίτητο ο φοιτητής να επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος με βαθμό τουλάχιστον 5 και να συγκεντρώσει για το σύνολο των μαθημάτων μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτής της ειδίκευσης συνιστά εξειδίκευση στο αντικείμενο της Δημόσιας Ελεγκτικής, η οποία και αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την ολοκλήρωση των σπουδών.

Αν ο φοιτητής συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 8,5 αναγράφεται στο πτυχίο του η διάκριση “Άριστα”.

Η ΕΣΕΛΕ στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν την αναπροσαρμογή της ύλης των μαθημάτων, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και τις ανάγκες των φοιτητών.

Powered by dclick.gr