Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διπλωματική Εργασία


Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας του Δ΄ τριμήνου είναι κατ΄επιλογή και ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες.

Το αργότερο έως την έναρξη του Δ’ εξαμήνου, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια προτείνει γραπτώς στην ΕΔΕ το θέμα της εργασίας του/της και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή τους διδάσκοντες του ΠΜΣ.

Η επιτροπή αφού εγκρίνει το θέμα προτείνει και δύο αξιολογητές καθηγητές από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή τους διδάσκοντες του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται από την τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον επιβλέποντα και τους δύο αξιολογητές, με γραπτή εισήγησή τους στην ΕΔΕ, ύστερα από δημόσια παρουσίαση της εργασίας και προφορική εξέταση.

Powered by dclick.gr