Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών


Η κατεύθυνση στοχεύει στη στήριξη των επιχειρηματικών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών και αποφάσεων με την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και αναλυτικών τεχνικών.

Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα, περιλαμβάνει δέκα μαθήματα και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο κάθε φοιτητής-τρια παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα αντιστοίχως. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη παρακολούθηση δύο μαθημάτων και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η απαιτούμενη βιβλιογραφία μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Κάθε μάθημα κορμού ή κατεύθυνσης αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες. Για την απονομή του τίτλου απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες.

Powered by dclick.gr