Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Μαθήματα


Παρέχονται τρεις ενότητες μαθημάτων με εργαστήρια:

 

Α) Οικονομική και Διοικητική

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λήψη Αποφάσεων (Managerial Economics and Decision Making)
 • Οργάνωση και Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Στρατηγική Διοίκηση και Καινοτομία (Strategic Management, Development, Growth, Technology and Innovation)

 

Β) Πληροφοριακά Συστήματα (Πρακτική)

 • Αυτοματισμός γραφείου (Office Automation) – Οργάνωση και Πρακτική
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Διαχείριση Έργων
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών (επιλογή)
 • Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Data Science)

 

Γ) Ποσοτικές και Αναλυτικές Μέθοδοι (Πρακτική)

 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Διοικητική Επιστήμη
 • Επιστήμη Αναλυτικής Δεδομένων (Business and Data Analytics)
 • Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods)
Powered by dclick.gr