Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Περάτωση Σπουδών


Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητο να βαθμολογηθεί ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος με βαθμό τουλάχιστον 5 και να συγκεντρώσει για το σύνολο των μαθημάτων μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5.

Στο μέσο όρο βαθμολογίας περιλαμβάνεται και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας.

Powered by dclick.gr