Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών


Το Πρόγραμμα ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου, είναι διετούς φοίτησης και πλήρους παρακολούθησης. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της ειδίκευσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν.3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και με το ΠΔ 226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», όπως αυτό ισχύει. 
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες κατανεμημένες ανά εξάμηνο φοίτησης ως ακολούθως:

 

Α΄ Εξάμηνο
Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών. Διδάσκονται χρηματοοικονομικά μαθηματικά και τα αναλυτικά εργαλεία ποσοτικών και οικονομετρικών μεθόδων. Αναπτύσσονται θέματα γενικής λογιστικής και λογιστικής εταιριών, καθώς και ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου και κλαδικών σχεδίων. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά    
 • Γενική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών
 • Λογιστική Τυποποίηση

 

Β΄ Εξάμηνο
Στο δεύτερο εξάμηνο παρέχεται το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων σε θέματα μικροοικονομικής ανάλυσης και χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και των αγορών. Τα υπόλοιπα μαθήματα αυτού του εξαμήνου προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση στην ελεγκτική, στη λογιστική, τη φορολογία και το δίκαιο. Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
 • Ελεγκτική
 • Φορολογική Νομοθεσία και Δίκαιο Ι

 

Γ΄ Εξάμηνο

Στο εξάμηνο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης και διεθνούς οικονομικής, σε διεθνή λογιστικά πρότυπα, σε προχωρημένα θέματα φορολογίας και δικαίου καθώς και σε λογιστικές εφαρμογές μέσω υπολογιστών. Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο είναι: 

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Φορολογική Νομοθεσία και Δίκαιο ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική
 • Λογιστικές Εφαρμογές στην Πληροφορική

 

Δ΄ Εξάμηνο

Ο κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση ειδικών θεμάτων λογιστικής, διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θέματα που αφορούν την ελεγκτική δημοσίου τομέα, τα διεθνή πρότυπα ελέγχου καθώς και την οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο είναι:

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
 • Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα
 • Οργάνωση και Στρατηγική Επιχειρήσεων

 

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κάθε μαθήματος υπάρχει στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

Powered by dclick.gr