Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Μαθήματα


Ενδεικτικά η διάρθρωση σπουδών ανά εξάμηνο φοίτησης έχει ως ακολούθως:

 

Α΄ Εξάμηνο

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Introduction to Economics and Finance
 • Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και εφαρμογές σε MATLAB I
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Εκτιμητική
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης

 

Β΄ Εξάμηνο

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Ανάλυση Κινδύνου Ι
 • Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και εφαρμογές σε MATLAB II
 • Στατιστική Συμπερασματολογία, Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση & Χρονολογικές Σειρές

 

Ως μάθημα επιλογής του Β΄ εξαμήνου επιλέγεται ένα από τα κάτωθι τρία:

 • Οικονομική Πολιτική
 • Στοχαστικά Μαθηματικά
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 

Γ΄ Εξάμηνο

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου είναι:

 • Αριθμητικές μέθοδοι και βελτιστοποίηση στα Χρηματοοικονομικά
 • Πολυμεταβλητές Μέθοδοι & Υποδείγματα

 

Ως μαθήματα επιλογής του Γ΄ εξαμήνου επιλέγονται δύο από τα κάτωθι πέντε:

 • Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ
 • Algorithmic Trading
 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα
 • Παράγωγα
 • Μακροοικονομική Θεωρία κι Πολιτική

 

Δ΄ Εξάμηνο

Ως μαθήματα επιλογής του Δ΄ εξαμήνου επιλέγονται τέσσερα από τα κάτωθι επτά:

 • Διπλωματική Εργασία(=δύο μαθήματα)
 • Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων (Data Science)
 • Αναλογιστικά Πρότυπα
 • Εποπτικό πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
 • Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Θεωρία Παιγνίων & Αποφάσεων
Powered by dclick.gr