Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Τέλη Φοίτησης - Υποτροφίες


Το ύψος των διδάκτρων από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 ανέρχεται σε 7.400€.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Ομοίως, για τους κατόχους τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, το ύψος των διδάκτρων έχει αναπροσαρμοστεί σε 3.300€.

Το ύψος και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και τους ειδικούς σκοπούς του Προγράμματος.

Powered by dclick.gr