Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Κάτοχοι Τίτλου Σπουδών βάσει Π.Δ.226/92


Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, όπως αυτό ισχύει, μπορούν να γίνουν δεκτοί στο ΔΠΜΣ και να εξεταστούν μόνο στα ακόλουθα μαθήματα:

  • Μικροοικονομική Ανάλυση
  • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
  • Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι
  • Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική
  • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
  • Οργάνωση και Στρατηγική Επιχειρήσεων

Η παρακολούθηση στα παραπάνω μαθήματα είναι υποχρεωτική.

Powered by dclick.gr