Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διάρθρωση
Προγράμματος Σπουδών


Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η εκμάθηση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκείνων των ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην μείξη μαθηματικών εργαλείων αλλά και οικονομικών θεωριών, με την βοήθεια των οποίων δομούνται τα υποδείγματα και δουλεύουν οι τεχνικές ανάλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές μέθοδοι θα παρουσιάζονται στην πρακτική τους και εφαρμόσιμη μορφή, αποφεύγοντας τις θεωρητικές εμβαθύνσεις, ενώ οι οικονομικές γνώσεις θα βοηθούν στην ανάπτυξη και διεύρυνση του υποβάθρου οικονομικών γνώσεων των φοιτητών.

 

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα συνεχόμενα εξάμηνα, περιλαμβάνει δεκαέξι μαθήματα ή δεκατέσσερα μαθήματα και συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Τα δεκαέξι μαθήματα κατανέμονται μεταξύ εννέα υποχρεωτικών μαθημάτων και επτά μαθημάτων επιλογής.

Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε φοιτητής-τρια παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα, το δεύτερο εξάμηνο τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής. Το τρίτο εξάμηνο δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο επιλογής. Το τέταρτο εξάμηνο τέσσερα μαθήματα επιλογής ή δύο μαθήματα επιλογής και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Δ΄ τριμήνου ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες. Για την απονομή του τίτλου απαιτούνται τουλάχιστον 120 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η απαιτούμενη βιβλιογραφία μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Powered by dclick.gr