Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Επαγγελματικές Εξετάσεις
και Μητρώο Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών


Οι φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ δύνανται, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να συμμετάσχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. καταβάλλοντας τα αντίστοιχα παράβολα. Η επιτυχής εξέταση στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα θα αναγνωρίζεται από το ΔΠΜΣ αναγόμενη στην αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν την εξέταση των γνωστικών αντικειμένων μέσω των επαγγελματικών εξετάσεων δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις του ΔΠΜΣ.

Οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ με ειδίκευση την «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», εφόσον συμμετέχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ.. και εργάζονται σε ελεγκτική εταιρεία εγγράφονται στο κατά το ΠΔ 226/1992 μητρώο Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Όσοι από τους ανωτέρω μεταπτυχιακούς φοιτητές συμμετέχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ., αλλά δεν εργάζονται σε ελεγκτική εταιρεία, εγγράφονται σε ειδικό μητρώο Σπουδαστών του Σ.Ο.Ε.Λ.

Powered by dclick.gr