Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Κανονισμός Δ.Π.Μ.Σ.


Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ.

Powered by dclick.gr