Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Μαθήματα Επιλογής

Για κάθε κατεύθυνση επιλέγονται τέσσερα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στο Β΄ και Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Ο κατάλογος των ενδεικτικών επιλογών περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:

 

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομικές Αγορές
 • Αποτίμηση Δικαιωμάτων και Διαχείριση Κινδύνων
 • Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών Κεφαλαίου και Τραπεζών
 • Μικροοικονομική της Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης
 • Νομισματική Πολιτική και Χρηματοοικονομική Εποπτεία
 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους
 • Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα
 • Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς
 • Αναλογιστικά Πρότυπα
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία / Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

 

Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη              

 • Οικονομική Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική
 • Θεσμοί και Ρύθμιση Αγορών Κεφαλαίου και Τραπεζών
 • Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική
 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους
 • Θέματα Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Οικονομίας
 • Αναλογιστικά Πρότυπα
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία / Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

 

Μαθήματα Υποστήριξης

Κατά τη διάρκεια του Β΄ ή Γ΄ εξαμήνου παρέχονται μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο των ενδεικτικών επιλογών και στοχεύουν στην πρακτική εκμάθηση ή την εφαρμογή ειδικότερων θεμάτων, όπως:

 • Εργαστήρια (ποσοτικής ανάλυσης και οικονομετρικών εφαρμογών)
 • Στρατηγική και Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Επιλογές μαθημάτων από άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Powered by dclick.gr