Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διπλωματική Εργασία


Έως την έναρξη του γ’ εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προτείνουν γραπτώς με αίτησή τους στη Συντονιστική Επιτροπή το θέμα της εργασίας τους - που πρέπει να είναι σχετικό με την ειδίκευση - και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τους διδάσκοντες του Προγράμματος ή τους διδάσκοντες των συνεργαζόμενων τμημάτων.

Η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Powered by dclick.gr