Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφαρμοσμένη Οικονομική
& Χρηματοοικονομική»

Διπλωματική Εργασία


Έως το τέλος του Β' εξαμήνου (και πριν τις εξετάσεις του Ιουνίου), ο φοιτητής προτείνει γραπτώς στην ΕΔΕ το θέμα της εργασίας του - που πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που ακολουθεί - και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ – ΑΙΓΑΙΟΥ).

Η επιτροπή αφού εγκρίνει το θέμα προτείνει και δεύτερο επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη ΔΕΠ.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται από τους επιβλέποντες καθηγητές με γραπτή εισήγησή τους στην ΕΔΕ.

Powered by dclick.gr